29 januari 2017

Koenders en Gabriel spreken zich uit tegen inreisverbod

In een gezamenlijke verklaring spreken de Nederlandse en Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders en Sigmar Gabriel, zich uit tegen het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump heeft uitgevaardigd. Lees hier de Nederlandse vertaling. De originele Duitse verklaring, die hieronder staat, is leidend.

Gezamenlijke Verklaring van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders

“Onze beide landen zetten zich met veel inzet in in de strijd tegen het terrorisme. We zijn vastbesloten om alles te doen wat in onze macht ligt om de gevaren van het terrorisme effectief aan te pakken. Dat is wat burgers terecht van ons verwachten. Zowel bij ons hier in Europa en als aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Deze strijd kan echter alleen worden gewonnen met een duidelijk kompas en op basis van een solide waardenstructuur. In Europa is het niet ons beleid om mensen vanwege hun afkomst of religie te stigmatiseren. Bovendien is de bescherming van vluchtelingen, zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag, een internationaalrechtelijke plicht die niet in twijfel getrokken mag worden. We geloven absoluut niet dat inreisverboden tegen miljoenen mensen op grond van hun nationaliteit, afkomst of religie, het juiste middel kunnen zijn in de strijd tegen het terrorisme.

Onze ambassades in Washington onderzoeken momenteel met spoed de gevolgen van het Amerikaanse decreet voor onze burgers met een dubbele nationaliteit en hebben daartoe bij hun Amerikaanse gesprekspartners aangedrongen op uitleg en verduidelijking. Wij zijn vastbesloten om de rechten van onze burgers te beschermen en zullen hiertoe ook binnen de Europese Unie overleggen over de noodzakelijke stappen.”

Gemeinsame Erklärung des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel und des niederländischen Außenministers Bert Koenders

„Unsere beiden Länder engagieren sich mit großem Einsatz im Kampf gegen den Terrorismus. Wir sind entschlossen, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um den Gefahren des Terrorismus wirksam zu begegnen. Das ist es, was die Bürgerinnen und Bürger zu Recht von uns erwarten. Bei uns in Europa genauso wie jenseits des Atlantiks.

Dieser Kampf kann aber nur mit einem klaren Kompass und auf Grundlage eines festen Wertegerüsts gewonnen werden. Es ist nicht unsere Politik in Europa, Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit zu stigmatisieren. Darüber hinaus ist der Schutz von Flüchtlingen, wie in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt, ein völkerrechtlich bindendes Gebot, das nicht zur Disposition gestellt werden darf. Wir glauben schon gar nicht, dass Einreisesperre gegen Millionen Menschen aufgrund von Nationalität, Herkunft und Religionszugehörigkeit, das richtige Mittel im Kampf gegen der Terror sein können. 

Unsere Botschaften in Washington prüfen derzeit mit Hochdruck, welche Folgen das US-Dekret für unsere Bürgerinnen und Bürger mit doppelter Staatsangehörigkeit hat und haben dazu ihre amerikanischen Gesprächspartner dringend um Erklärung und Aufklärung gebeten. Wir sind fest entschlossen, die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger zu wahren und werden uns dazu auch rasch innerhalb der Europäischen Union über die nun notwendigen Schritte abstimmen.“