21 januari 2013

PvdA steunt sociaaldemocraten in de Arabische regio

Vrijheid, democratie en een menswaardig bestaan. Dat waren de beloftes van de protesten die twee jaar geleden hoop brachten voor miljoenen mensen in de Arabische wereld. Beloftes die nog verre van ingelost zijn.

Sociaaldemocraten in de regio zijn onverminderd strijdbaar om deze idealen te realiseren. Om de regionale samenwerking te versterken werd op 20 januari in Caïro het Arab Social Democratic Forum opgericht. Een historische stap die wordt gesteund door de Europese sociaaldemocraten, inclusief de PvdA. Hieronder doe ik verslag van de tweedaagse conferentie.

Sociaaldemocraten uit de Arabische regio en Europa kwamen bijeen op 19 en 20 januari voor de oprichting van het Arab Social Democratic Forum. De uitdaging is immens. Twee jaar na de omwentelingen in Egypte en Tunesië is het duidelijk dat de echte veranderingen nog moeten plaatsvinden. De manier waarop president Morsi de grondwet er doorheen drukte en het gebrek aan rechten van vrouwen en minderheden, zijn reden tot grote zorg in Egypte. In alle landen in de regio is de jeugdwerkloosheid torenhoog en de roep om een menswaardig bestaan onverminderd groot.

Politieke druk
De sociaaldemocraten uit de regio verwelkomen steun voor de democratische en economische transities vanuit de Europese Unie (EU), maar vragen vooral ook om politieke druk. Hannes Swoboda, de fractievoorzitter in het Europees Parlement benadrukte dat de Europese sociaaldemocraten deze steun willen geven en dat respect voor mensenrechten een voorwaarde is voor versterking van de relatie tussen de EU en Egypte.

Voor vrede en rechtvaardigheid in de regio is het van het grootste belang dat er een op het internationaal recht gebaseerde oplossing van het conflict tussen Israël en de Palestijnen komt. Om de uitbreiding van nederzettingen te stoppen moet de druk op Israël worden opgevoerd, was de algemene stemming. Tegelijkertijd moet de veiligheid van Israël worden gegarandeerd.
Veel aandacht werd besteed aan het belang van gelijkheid voor mannen en vrouwen. Hier is nog een lange weg te gaan. Het is goed om te zien dat de sociaaldemocratische partijen voorop lopen in deze strijd en binnen de eigen geledingen steeds meer werken met quota om de politieke participatie van vrouwen te versterken.

Sociale rechten
Ideeën om de economieën in de regio aan de praat te krijgen en de werkloosheid terug te dringen varieerden van het openstellen van de Europese markt, bestrijding van corruptie, invoering van een minimumloon tot investeren in onderwijs en het versterken van de competenties in plaats van concurrentie. Ontwikkeling zou zich meer moeten richten op de bescherming van sociale rechten was de algemene teneur.

Opvallend was dat vrijwel alle sprekers de democratische en sociaaleconomische ontwikkeling met elkaar in verband brachten: alleen als mensenrechten en democratie worden gerespecteerd kan economische groei ten goede komen aan alle mensen, inclusief de armsten. Zo lang dat niet zo is zal veel geld verdwijnen in de zakken van regeringsvertegenwoordigers. En omgekeerd geldt ook: zolang er geen sociale rechtvaardigheid is, is de democratie in gevaar. 

Samen sterker
Ook 2013 wordt weer een belangrijk en spannend jaar, met verkiezingen in zowel Tunesië als Egypte. De PvdA steunt de Egyptische Sociaal Democratische Partij en de Tunesische Ettakatol Partij onder andere door trainingen van de Alfred Mozer Stichting. Beide partijen, samen met Fatah uit Palestina, namen het initiatief om het Arab Social Democratic Forum op te richten. Door de samenwerking te versterken wordt gewerkt aan een toekomst waarin de beloftes van de Arabische Lente kunnen worden ingelost. Dat verdient alle steun.

Door Kirsten Meijer
Internationaal Secretaris PvdA

Wilt u in discussie over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten? Kom dan naar het Grote PvdA Midden-Oosten debat op zaterdag 2 maart in Zwolle.

Meer informatie over de conferentie in Caïro, inclusief foto’s, slotverklaring en lijst met deelnemers vindt u hier.

Meer informatie over sociaaldemocratische partijen in de Arabische regio vindt u in de country updates van het European Forum for Democracy and Solidarity