6 februari 2013

Minister Ploumen neemt manifest in ontvangst

De adviescommissie van de PvdA op het gebied van internationale samenwerking, de Zuid Noord Commissie (ZNC), overhandigde op dinsdag 29 januari een manifest aan minister Lilianne Ploumen. Er volgde een levendige discussie over de keuzes die voorliggen en de vraag hoe Nederland zich kan positioneren als een innovatieve, verbindende speler in de internationale arena.

De dubbele portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geeft veel slagkracht, stelde Lilianne Ploumen. Volgens de minister kan er nu gewerkt worden aan een lang gekoesterde wens voor meer coherentie in Nederlands beleid.

Ook Tweede Kamerlid Marit Maij, Europarlementariër Thijs Berman en Internationaal Secretaris Kirsten Meijer gingen in gesprek met de leden van de ZNC en gaven hun reacties op het manifest. De avond werd geleid door de voorzitter van de ZNC, Jolein Baidenmann.

Het is duidelijk dat er gedurfde keuzes gemaakt moeten worden om tot effectief beleid te komen met de beperkte middelen die beschikbaar zijn. Op de eerste plaats keuzes over op welke thema’s het Nederlandse beleid zich zou moeten concentreren. De thema’s die in het advies genoemd zijn werden positief ontvangen: de nexus water-voedsel-energie, de positie van vrouwen en vrede en veiligheid.

Er was overeenstemming over het idee dat er verschillende benaderingen nodig zijn voor lage inkomenslanden en midden inkomenslanden. Over de precieze invulling verschilden de meningen. Wat wel duidelijk is, is dat de minister niet van plan is om de hele lijst met landen waarmee nu een ontwikkelingsrelatie is, om te gooien, onder andere in verband met de continuïteit.

Tot slot werd door veel sprekers het belang van samenhang tussen mensenrechten, democratie en ontwikkeling benadrukt. Alleen als er een tegenmacht is die gehoord wordt door de staat kan een eerlijke deling van kennis, macht en inkomen worden opgeëist. Nederland kan in veel landen een waardevolle bijdrage leveren aan de capaciteitsopbouw van maatschappelijk middenveld, politieke partijen en overheden.

Het manifest is geen eindpunt, maar een aanzet om de discussie over nieuwe vormen en nieuwe actoren in het buitenlands beleid voort te zetten. Zeker met het oog op het ontwikkelen van de nieuwe agenda na het aflopen van de Milennium Development Goals in 2015 ligt hier nog veel in het verschiet.

Door Maaike van Diepen, stagiair Evert Vermeer Stichting
Klik hier voor meer informatie over de ZNC.