Door op 18 december 2013

Meer aandacht voor sociaal Europa

Europa is veel meer dan een munt en een markt. Europa gaat over mensen. Daarom pleit de Partij van de Arbeid voor versterking van de sociale dimensie van Europa. Er moet meer rekening worden gehouden met de sociale gevolgen van de interne Europese markt.

Dat is niet alleen maar een kreet, maar daar horen ook concrete maatregelen bij. Zo moet er niet alleen maar worden gekeken naar het overheidstekort, maar ook naar werkloosheid, moeten we de schaduwzijden van de interne markt aanpakken en moet er worden geïnvesteerd in het midden- en kleinbedrijf.

Dat zal ik vandaag inbrengen in het debat over de Europese Top van 19 en 20 december.

Politici moeten een reëel verhaal vertellen over Europa. Niet blijven steken in vergezichten over een Europa van morgen, of kortzichtigheden als Nederland isoleren en terugtrekken achter de dijken. De balans in het Europa van vandaag moet worden hersteld. Zodat Europa haar belofte van groeiende welvaart en welzijn voor iedereen weer waar kan maken.

Waarom een sociaal Europa?
Economisch bestuur moet over meer gaan dan alleen het overheidstekort. De sociale dimensie van de Unie moet steviger worden verankerd in Europa. Tijdens de aanstaande Top zullen de regeringsleiders het voorstel voor een sociale- en werkgelegenheidsscorekaart aannemen. Dat is een goede eerste stap. Deze scorekaart helpt om ongelijkheid, armoede en werkloosheid te in kaart te brengen en aan te pakken.

Maar daar begint het pas. Europa moet meer tanden krijgen zodat het kan doorbijten voor een sociaal Europa. De PvdA wil dat bij aanbevelingen voor lidstaten naast de economische en financiële indicatoren ook sociale indicatoren zoals jeugdwerkloosheid en sociale zekerheid worden meegenomen. Ook bij het opstellen en monitoren van steunprogramma’s voor lidstaten in problemen moet er meer ruimte zijn voor sociale indicatoren. Zo moeten lidstaten die in zwaar weer verkeren en financiële steun krijgen vanuit Europa bijvoorbeeld meer ruimte kunnen krijgen bij het terugbrengen van de begrotingstekorten en staatsschulden wanneer ze tegelijkertijd bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid of grote welvaartsongelijkheid stevig aanpakken. De PvdA is van mening dat een eenzijdige nadruk op financieel beleid zonder daarbij oog te hebben voor de sociale gevolgen niet werkt.

Meer werk
Tot slot heeft Europa nu vooral behoefte aan meer werkgelegenheid en groei. We zijn blij dat mede op ons verzoek de Europese investeringsbank (EIB) wordt ingezet om de kredietverlening, economische groei, innovatie en de creatie van werkgelegenheid in Europa aan te jagen. Dat kan ondermeer door meer krediet te verlenen aan het MKB, de motor van onze economie. De PvdA wil dat er meer fondsen van de EIB worden verbonden aan het creëren van banen en leerwerkstages voor jonge mensen. Ook moet de Europese vacaturebank bekender worden in Europa als de plek waar we werknemers en werkgevers bij elkaar brengen. Zo is er wellicht een tekort aan bepaalde arbeidskrachten in Duitsland, terwijl Spanje veel werklozen kent. De vraag en aanbod bij elkaar brengen creëert een win-win situatie. Deze vacaturebank werkt nu nog niet goed en te veel mensen en bedrijven in de EU zijn nog niet op de hoogte van het bestaan er van. Dat is zonde, want nu laten we kansen liggen in Europa.

Op deze manier bouwt de PvdA aan een Europa dat meer is dan alleen munt en markt. Een Europa dat mensen perspectief biedt. Kortom, een sociaal Europa. Ook vandaag tijdens het debat met de premier ga ik hier weer aandacht voor vragen.