24 oktober 2012

Kamervragen internationaal: Michiel Servaes over het EU-budget

Ook in de Tweede Kamer laat de PvdA het niet na om internationale zaken op de agenda te zetten. Via de rubriek ‘Kamervragen Internationaal’ houden we u op de hoogte van de inspanningen van onze Kamerleden op internationale thema’s. Dit keer: Michiel Servaes over het EU-budget.

Michiel Servaes stelde kamervragen aan de Staatssecretaris van Europese Zaken (Ben Knapen, CDA) over de onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting voor 2014 tot 2020. Hij deed dit naar aanleiding van een artikel in de Financial Times. Lees hieronder integraal de kamervragen die Michiel Servaes stelde.

Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de staatssecretaris van Europese Zaken over het bericht “Cameron signals EU budget deal to Berlin” (Financial Times, 23 oktober 2012)

 1. Bent u bekend met het bericht “Cameron signals EU budget deal to Berlin”, dat op 23 oktober jl. in de Financial Times verscheen?

 2. Bent u bekend met het genoemde Duitse compromisvoorstel om voor de EU begroting 2014-2020 een budgetplafond te hanteren van 1% van het Europese BNP? Zo ja, hoe beoordeelt u dat voorstel en welke consequenties zou een dergelijk compromis hebben voor de Nederlandse onderhandelingsinzet ten aanzien van de Nederlandse afdrachten aan de EU-begroting?

 3. Deelt u de indruk dat de focus van discussie over de EU-begroting meer en meer komt te liggen op de hoogte van het EU budget? Deelt u de zorg dat dit ten koste gaat van de discussie over de besteding van EU-fondsen en de modernisering van de EU begroting waarbij middelen verschoven worden van met name landbouwsubsidies naar onderzoek, innovatie en duurzame groei? Deelt u de mening dat, juist binnen de context van de huidige economische crisis, deze modernisering wenselijk is en derhalve centraal zou moeten staan in het onderhandelingsproces?

 4. Bent u bereid zich in de komende, beslissende onderhandelingsfase hard te maken voor een substantiële modernisering van de EU-begroting door de genoemde verschuiving van EU-fondsen? Zo ja, tijdens welke concrete gelegenheden (EU overleggen, bilaterale gesprekken) in aanloop naar de Europese Raad van 22 november ziet u hier mogelijkheden toe? Met welke andere lidstaten denkt u hier gezamenlijk op te kunnen trekken?

 5. Kunt u de antwoorden op deze vragen uiterlijk aanstaande maandag 29 oktober naar de Kamer sturen?