Door op 10 mei 2016

Houd meer rekening met belang van het kind in asielbeleid

Alle kinderen verdienen een goed thuis. Voor kinderen van gevluchte ouders is dat hier in Nederland of –als het gezin veilig terug kan– in het land van herkomst. Met het kinderpardon zorgden we ervoor dat honderden kinderen die slachtoffer werden van ellenlange procedures hier mogen blijven. Omdat we pal staan voor een rechtvaardig asielbeleid.

Maar daarmee is niet alles opgelost. We zien dat bij sommige kinderen het welzijn, de ontwikkeling of de gezondheid in het geding komt als ze terug moeten. De Partij van de Arbeid en GroenLinks willen dat juist voor die belangen van kinderen meer aandacht komt in de asielprocedure. Daarom kondig ik vandaag, samen met mijn collega Linda Voortman van GroenLinks, een initiatiefwet aan die hiervoor moet zorgen.

Bij schrijnende gevallen kan nu, als alle procedures zijn afgerond, alleen de staatssecretaris een uitzondering maken. Dat zorgt vaak voor jarenlange onzekerheid bij asielkinderen en hun families over de vraag of ze in Nederland kunnen blijven. De afgelopen jaren heb ik te veel kinderen gezien die net buiten de regelingen vielen en uiteindelijk alleen mochten blijven omdat de staatssecretaris een uitzondering maakte. Juridisch klopte het, maar iedereen zag dat er andere redenen waren waarom deze kinderen niet terug konden. In de tussentijd eiste de jarenlange onzekerheid zijn tol. Deze kinderen mogen niet afhankelijk zijn van een uitzondering. Hun rechten moeten meteen geborgd worden in de wet.

Het wetsvoorstel zorgt er ook voor dat het Nederlandse beleid weer in lijn komt met Europese jurisprudentie en internationale kinderrechtenverdragen. Het Europees hof heeft in diverse zaken lidstaten veroordeeld, omdat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) niet werd nageleefd. Door artikel 3 van het IVRK te verankeren in de vreemdelingenwet, krijgen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechter bij zowel reguliere als asielaanvragen de mogelijkheid het belang van het kind zwaarder mee te laten wegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die wanneer ze worden teruggestuurd in hun ontwikkeling beschadigd raken, psychologische problemen krijgen of om kinderen met een bepaalde ziekte of handicap die in het land van herkomst geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben.

Zo zetten we een volgende stap richting het asielbeleid dat wij wensen. Met hart voor mensen die een veilig heenkomen zoeken en hun kinderen. Met rechtvaardige grenzen omdat we niet iedereen hier een thuis kunnen bieden.