Door Agnes Jongerius op 21 april 2016

Europees geld voor mensen die hun baan verliezen door de gevolgen van handel en handelsverdragen

Het Europees Parlement wil meer steun voor werknemers die hun baan verliezen door de gevolgen van handel en handelsverdragen. Door de toegenomen wereldhandel komt het ook steeds vaker voor dat bedrijven de concurrentie verliezen en werknemers moeten ontslaan. Op initiatief van Agnes Jongerius wil het Europees Parlement een bestaand hulpfonds versterken en toegankelijker maken. Hierdoor moet er meer geld beschikbaar komen voor opleidingen en trainingen om mensen weer aan een baan te helpen.

“Werknemers die hun baan verliezen doordat de productie verplaatst wordt naar concurrerende landen moeten geholpen worden door  Europa. “

Momenteel kunnen alleen grote bedrijven die 500 of meer mensen moeten ontslaan een beroep doen op het fonds.  In de commissie voor Internationale Handel van het Europees Parlement kreeg Agnes Jongerius vandaag veel steun voor het idee om deze drempel te verlagen, zodat ook werknemers uit het MKB geholpen kunnen worden. Daarnaast wil zij dat de Europese Commissie en lidstaten beter onderzoek gaan doen naar de mogelijke gevolgen van handelsverdragen op de arbeidsmarkt, zodat problemen eerder gesignaleerd en opgelost worden. Ook moeten volgens het rapport de Europese regels voor het betrekken van werknemers bij de plannen van bedrijven versterkt worden. Dit om ervoor te zorgen dat er tijdig sociale plannen kunnen worden afgesloten.

“Bij alle handel zien wij winnaars en verliezers. Wij  moeten ervoor zorgen dat ook de verliezers van toegenomen handel uiteindelijk profijt hebben van de toegenomen welvaart”, aldus Agnes Jongerius.

Tot slot wijst Jongerius in haar rapport op de gebrekkige bescherming die de Europese Unie momenteel toepast bij oneerlijke concurrentie. Als voorbeeld wordt de staalindustrie genoemd waar tienduizenden mensen in Europa hun baan verliezen door de oneerlijke concurrentie met China.  De Chinese staalindustrie krijgt veel staatssteun en dumpt goedkoop staal op de Europese markt.

Jongerius: “Ik pleit voor een snelle verbetering van de manier waarop we onze markt beschermen tegen dumping.”

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Als Europarlementariër houdt Agnes zich met name bezig met de onderwerpen Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Handel. Agnes speelde in haar vorige periode als Europarlementariër een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn werd vastgelegd dat gelijk loon tegenover gelijk werk

Meer over Agnes Jongerius